Chùa là bệnh viện

Chùa gắn liền với đời sống tâm linh của người dân Việt Nam từ lâu, nên ai cũng gần gũi với chùa, dầu là trong thực tế hay trong nhận thức.  Chùa là nơi thờ Phật và các vị Bồ tát, là nơi tu hành của giới xuất gia theo giáo pháp giải thoát của Đức Phật. Chùa là nơi […]

Read more