Ý NGHĨA CỦA CÁC THUẬT NGỮ VỚI TỪ SATIPATTHᾹNA

II. SATIPATTHᾹNA

A. Ý NGHĨA CỦA CÁC THUẬT NGỮ

Trước khi bắt đầu trình bày về phương pháp luyện tâm này, chúng ta nên đưa ra một số thông tin chung: thứ nhất, về từ Pāli Satipatthāna, phương pháp này được biết đến ở các quốc gia Phật giáo ở phương Đông, và hiện nay cũng đã trở nên quen thuộc với một số người. ở phương Tây như Tựa đề bài thuyết pháp của Đức Phật, đó là bản văn căn bản của phương pháp này.

Satipatthāna là một thuật ngữ giảng dạy trong ngôn ngữ Pāli, trong đó phiên bản cổ nhất của lời dạy của Đức Phật đã được lưu truyền. Từ là danh từ ghép. Yếu tố từ đầu tiên, sati , có nghĩa cơ bản là "ký ức" và trong tiếng Phạn không phải Phật giáo, đây là cách sử dụng chủ yếu của từ tương ứng smrti . Tuy nhiên, trong văn học Phật giáo Pāli, ý nghĩa này rất hiếm. Trong Phật giáo từ sati chủ yếu là sự chú ý tỉnh táo đến hiện tại, nhận thức rõ ràng và bình tĩnh, nhiều hơn khả năng đơn thuần để nhớ về quá khứ, vì vậy "chánh niệm" cho đến nay là bản dịch tốt nhất của từ này. Các bản sao trong các bản dịch tiếng Đức cũ hơn, chẳng hạn như "cái nhìn sâu sắc", "sự nhớ", "sự tưởng nhớ" hoặc thậm chí là "sự tận tâm" là không chính xác.

Từ ngữ thứ hai, patthāna , theo các bản chú giải cổ xưa, có thể được hiểu theo hai cách: Thứ nhất, là "nền tảng", bởi vì bốn đối tượng chính của chánh niệm (thân, cảm giác, trạng thái tâm thức và các đối tượng tinh thần) đều có nền tảng của chúng. Thứ hai, từ này có thể được hiểu là rút gọn của upatthāna (nghĩa đen là mang lại gần) và sau đó có nghĩa là giữ cho chánh niệm hiện diện. Hỗ trợ cho lời giải thích này là thực tế là các dạng từ liên quan thường được sử dụng liên quan đến sati, ví dụ: upatthita-sati ‘chánh niệm luôn hiện diện’; và trong chính Kinh Tứ Niệm Xứ: satim parimukham upatthapetvā, «giữ chánh niệm hiện diện trước mặt mình». Một tác phẩm chú giải cổ xưa giải thích như sau: “Sau khi nhặt đồ vật lên, không làm rơi đồ vật, đó là giữ hiện tại ( upatthāna )”. Do đó, trong Phạn ngữ Phật giáo, bài kinh của chúng ta được gọi là smrty-upasthāna-sūtra.

Tuy nhiên, để sao chép dễ hiểu hơn và đơn giản hơn về mặt ngôn ngữ, bản dịch "Nền tảng của chánh niệm" đã được chọn ở đây (trái ngược với ấn bản đầu tiên của cuốn sách này).

B. VỊ TRÍ TRONG TÒA NHÀ GIÁO LÝ PHẬT GIÁO

Chánh niệm xuất hiện trong một số loạt nguyên lý, chỉ những điều quan trọng nhất được đề cập ở đây.

Chánh niệm ( sammā-sati ) tạo thành chi thứ bảy của "bát chánh đạo đưa đến diệt khổ" và được định nghĩa rõ ràng trong phần giải thích về con đường này là "tứ niệm xứ".

Chánh niệm là điều đầu tiên trong bảy "chi phần của giác ngộ" ( bojjhanga ), tức là những phẩm chất làm điều kiện cho sự phát triển cũng như là thành phần thiết yếu của giác ngộ ( bodhi ). Chánh niệm được đặt lên hàng đầu, không chỉ theo thứ tự hình thức, mà còn bởi vì sự trau dồi nó là nền tảng cho sự phát triển đầy đủ của sáu phẩm chất còn lại, và đặc biệt là mắt xích giác ngộ thứ hai: "Tuệ thấu suốt danh sắc thực tại-Trạch pháp giác chi". Bởi vì nếu không rèn luyện chánh niệm thì không thể nhận ra thực tại, tức là các quá trình vật chất và tinh thần.

Sự thật về sự chấm dứt đau khổ ở đâycũng bắt nguồn từ kinh nghiệm cá nhân. Người ta có thể trải nghiệm sự chấm dứt tạm thời của tham ái bằng cách quan sát sự phát sinh của nó với chánh niệm. Vì khi có quan sát thuần túy, tham ái không có chỗ đứng; nó không thể cùng tồn tại với chánh niệm như vậy. Phần này minh họa các đoạn: "Làm thế nào để đoạn trừ các kiết sử đã khởi sinh (từ các căn của các giác quan), điều này vị ấy cũng biết,""Quán sự vật trong sự hoại diệt của chúng." – Kinh nghiệm lặp đi lặp lại về cách ham muốn suy yếu hoặc có thể suy yếu trong những trường hợp cụ thể mang lại điềm báo trước về sự chấm dứt cuối cùng của mọi ham muốn và sẽ củng cố niềm tin rằng mục tiêu như vậy có thể đạt được.

Chánh niệm cũng là một trong năm quyền (indriya). Bốn quyền còn lại là: Tín, Tấn, Định và Tuệ. Ngoài chức năng thích hợp, chánh niệm ở đây có vai trò quan trọng trong việc theo dõi sự phát triển hài hòa và cân bằng của bốn quyền còn lại.

C. PHÂN LOẠI

Chánh niệm có bốn phần tùy theo đối tượng của nó. Bốn phần là 1. vào cơ thể, 2. vào cảm giác, 3. vào tinh thần, tức là trạng thái của ý thức nói chung, 4. vào các đối tượng tinh thần ( dhamma ), tức là vào nội dung của ý thức một cách chi tiết, với sự trợ giúp của chánh niệm dần dần Chấp nhận các hình thức tư tưởng của lời Phật dạy ( dhamma ). Đây là bốn "quán" (anupassanā) tạo thành phần chính của bài kinh. Đôi khi chúng còn được gọi là "tứ niệm xứ", theo nghĩa là những đối tượng chính của chánh niệm.

Trong ngôn ngữ Phật giáo, chánh niệm thường được liên kết với một thuật ngữ khác mà chúng tôi gọi ở đây là "sự hiểu biết rõ ràng”(sampajañña-tỉnh giác). Hai thuật ngữ này thường tạo thành một từ ghép trong ngôn ngữ Pāli, sati-sampajañña. Trong bối cảnh này, chánh niệm có thể được đồng nhất phần lớn với tư duy và thực hành quan sát thuần túy , mà phần lớn cuốn sách này sẽ được dành cho. Thuật ngữ thứ hai, hiểu biết rõ ràng , ở đây đề cập đến hành động và suy nghĩ có ý thức rõ ràng, biết rõ ràng và có định hướng.

Hai khía cạnh này của chánh niệm sẽ được thảo luận phần tiếp theo.

(Satipatthāna, Làm Cho Tâm Sống Chánh Niệm – Trưởng lão Nyanaponika Thera)