s 20075167234

Vô Tướng Tụng

s_20075167234

 

Thuyết thông và tâm thông

Như mặt trời giữa không.

Chỉ truyền pháp kiến tánh,

Ra đời phá tà tông.

 

Pháp vốn không đốn, tiệm.

Mê ngộ vốn chậm mau.

Chỉ môn Kiến tánh ấy,

Người ngu dễ thấu đâu.

 

Pháp tuy muôn ngàn lối,

Quy về chỉ một thôi.

Trong nhà phiền não tối,

Trí tuệ phải thường soi.

 

Tà đến phiền não tới,

Chánh về phiền não trừ.

Chánh tà đều dẹp sạch,

Thanh tịnh đến tột cùng.

 

Tự tánh vốn Bồ Đề,

Khởi tâm tức là vọng.

Tịnh tâm ở trong vọng,

Niệm chánh không ba chướng.

 

Người đời muốn tu đạo,

Tất cả đều chẳng ngại.

Thường tự thấy lỗi mình,

Với đạo tức tương ưng.

 

Muôn loài tự có đạo,

Mỗi mỗi chẳng ngại nhau,

Ngoài tâm đi tìm đạo,

Suốt đời chẳng thấy đạo.

 

Lang thang suốt một đời,

Rột cục rồi ảo não.

Muốn được thấy chơn đạo,

Hạnh chánh tức là đạo.

 

Nếu tự chẳng đạo tâm,

Đen tối chẳng thấy đạo.

Nếu là người thật tu,

Không tìm lỗi thế gian.

 

Nếu mình tìm lỗi người,

Tự mình thành có lỗi.

Người quấy ta chẳng quấy,

Thấy quấy thành tự lỗi.

 

Hễ bỏ tâm chấp quấy,

Phiền não tự tan rã.

Thương ghét chẳng bận lòng.

Nằm duỗi hai chân ngủ

 

Muốn giáo hóa giúp người

Tự phải có phương tiện.

Khiến họ hết nghi ngờ,

Tức là tự tánh hiện.

 

Phật pháp tại thế gian,

Chẳng rời thế gian giác.

Lìa thế tìm Bồ Đề,

Khác nào tìm sừng thỏ.

 

Chánh kiến gọi xuất thế,

Tà kiến gọi thế gian.

Tà chánh đều dẹp sạch,

Tánh Bồ Đề rõ ràng.

 

Tụng này là đốn giáo,

Cũng gọi đại pháp thiền.

Tâm mê trải nhiều kiếp

Tâm ngộ sát na liền.

 

Đại sư Huệ Năng

(trích từ Pháp Bảo Đàn Kinh)

Luc_To_Hue_Nang_Vietnam

Nhục thân của thiền sư Huệ Năng đặt tại chùa Hoa Nam huyện Thiều Quang, tỉnh Quảng Đông Trung Quốc(ở đây cũng lưu giữ nhục thân của sư Hám Sơn và Đan Điền)

http://vi.wikipedia.org/wiki/Hu%E1%BB%87_N%C4%83ng