toạ thiền ca

Toạ thiền ca ( Bạch Ẩn thiền sư)

nước với băng

Chúng sinh gốc là Phật
Giống như nước với băng
Ngoài nước không có băng
Ngoài chúng sinh không Phật
Đạo gần bên chẳng biết
Mà cầu tìm xa xôi
Thật đáng thương xót thay
Như kẻ tắm trong nước
Lại chết mòn vì khát
Như con nhà phú gia
Lại tha phương cầu thực
Ta trôi lăn sáu cõi
Bởi vô minh khuất lấp
Vật vờ trong vô minh
Làm sao thoát sinh tử ?!
Pháp môn thiền đại thừa
Cao siêu chẳng thể bàn
Mọi pháp hạnh tôn quý
Thí, trì giới, niệm Phật
Sám hối và khổ hạnh
Và mọi công đức khác
Xuất phát từ thiền định
Toạ thiền một lần thôi
Hoá giải ngay nghiệp ác
Ác đạo đã xa lánh
Cõi Tịnh độ kề bên
Thành kính nghe pháp này
Dẫu chỉ một lần thôi
Ngợi ca và hoan hỷ
Hành trì theo pháp này
Phước huệ ấy vô biên
Nếu tự mình phản tỉnh
Kiến chiếu vào tự tánh
Một khi đã chứng thực
Tự tánh vốn là không
Vô tánh đồng vô ngã
Mọi vọng tưởng đảo điên
Một lần buông bỏ quách
Mở toang cổng nhân quả
Đại đạo thênh thang bước
Vô tướng là sắc tướng
Lui tới tất thong dong
Vô niệm là tâm niệm
Du hí cõi Pháp giới
Lồng lộng trời tam muội
Ngời ngời trăng tứ trí
Bổn lai nào thiếu chi
Niết bàn ngay trước mắt
Cỗi này là Tịnh độ
Thân này là Phật thân.

Bạch Ẩn thiền sư ( Hakuin Ekaku)