Thiền Tha Thứ

Thiền Tha Thứ

Do vô tình hay cố ý1, tôi đã có những hành động, lời nói, ý nghĩ2 gây thiệt hại và đau khổ3 cho người khác4. Xin tất cả mở lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho tôi.

Tôi thành thật tha thứ cho những ai đã có những hành động, lời nói, ý nghĩ gây thiệt hại và đau khổ cho tôi.

Tôi thành thật tha thứ cho chính tôi5. Nguyện từ nay về sau làm lành lánh giữ, giữ tâm trong sạch.

*CHÚ THÍCH:

1 Do vô tình hay cố ý: Pháp có ba nhóm là thiện, bất thiện và vô ký. Pháp đem lại lợi ích cho mình và người gọi là pháp thiện. Pháp gây ra thiệt hại và đau khổ cho người khác là pháp bất thiện. Pháp vô ký là pháp không có tâm ý thiện hay bất thiện trong các hành động như có tay duỗi tay, quay đầu, đi lại…là những hành đồng đơn thuần về sắc pháp.

Tuy là pháp vô ký nhưng cũng có thể gây ra thiệt hại và đau khổ cho người và chúng sinh khác như đi lại có thể dẫm chết côn trùng do không thấy chúng, hay một cử chỉ vô ý có thể gây khổ tâm cho người khác… Vì thế nên thiền tha thứ bắt đầu bằng câu: “Do vô tình hay cố ý”.

2Những hành động, lời nói, ý nghĩ: Khi ý nghĩ chưa phát triển thành hành động và lời nói thì pháp bất thiện chưa thành pháp bất thiện ác. Ví dụ để thực hiện việc trộm cắp cần có 5 chi là: 1-Vật có chủ, 2-Biết vật có chủ, 3-Có ý lấy, 4- Cố gắng lấy, 5-Ðã lấy được vật. Chi đầu không thiện cũng không bất thiện (vì là vật vô tri và là cảnh). “Biết vật có chủ”, tâm chưa rơi và bất thiện, “Có ý lấy”, tâm rơi vào bất thiện, “Cố gắng lấy”, bất thiện tăng trưởng mạnh mẽ. “Ðã lấy được vật”, tâm thuộc về tham ác.

3 Thiệt hại và đau khổ: Pháp dẫn đến việc xin tha thứ và tha thứ là pháp vô ký và pháp bất thiện đã gây ra thiệt hại và đau khổ cho mình và người khác.

4 Người khác: Gây thiệt hại và đau khổ bên ngoài có hai: 1-Mình gây ra cho người khác2-người khác gây ra cho mình.

5 Chính tôi: Ăn năn, luyến tiếc, không hài lòng về những việc mình đã gây ra.

* Thiền Tha Thứ có thể coi là một phần của thiền Rải Tâm Từ. Khi sự tha thứ hướng tới đem lại an  vui thì có tâm Từ. Khi sự tha thứ hướng tới giảm bớt đau khổ thì có tâm Bi.

* Thiền Tha Th được thực hiện trước hoặc sau khi thực hành thiền Tứ Niệm Xứ. Hành giả ngồi khoanh chân trong tư thế bán già hoặc kiết già lưng thẳng, mắt nhắm, niệm các câu trên trong tâm.

   (Tuniemxu.org sưu tầm và biên soạn)

Thiền Tha Thứ 2

Mời xem thêm: Thiền Rải Tâm Từ