image1 7

THIỀN SƯ CÓ CÒN KHÓC KHÔNG?

[responsivevoice_button voice=”Vietnamese Female” buttontext=”Bấm Để Nghe Đọc”]

 

Hỏi: Ở một câu chuyện, đạo hữu kể là thiền sư còn khóc. Đã là thiền sư có còn khóc không?

Đáp: Nếu thiền sư chưa chứng quả Thánh thì vẫn còn khóc ngon lành. Ngài A Nan là bậc Thánh Dự Lưu khi Đức Phật nhập Niết Bàn cũng khóc.

Bậc Thánh Nhập Lưu đã đoạn tuyệt được: tham ái hợp với tà kiến trong 4 tham tâm hợp tà kiến (còn 4 tham tâm không hợp tà kiến chưa diệt được).

Bậc Thánh Nhất Lai đã đoạn tuyệt thêm được: tham ái ngũ trần loại thô trong 4 tham tâm không hợp tà kiến (còn ngũ trần loại vi tế chưa diệt được)..

Vì còn tham ái nên hai bậc Thánh Dự Lưu, Nhất Lai vẫn có khả năng khóc. Còn bậc Thánh Bất Lai đã đạt tới vô sân, đã diệt xong tham ái cõi dục giới nên không khóc. Bậc Thánh A La Hán đương nhiên sẽ không khóc vì diệt hoàn toàn tham, sân, si.

(Thấy Biết)