Rải Tâm Từ

Thiền Rải Tâm Từ

Mong cho tôi1 không hiểm nguy2, thù hận3
Tâm trí hết muộn phiền4
Khổ thân5 không còn nữa
An lạc cả thân tâm6
 
Mong cho thầy/bạn7 không hiểm nguy, thù hận
Tâm trí hết muộn phiền
Khổ thân không còn nữa
An lạc cả thân tâm
 
Mong cho các bạn8 không hiểm nguy, thù hận
Tâm trí hết muộn phiền
Khổ thân không còn nữa
An lạc cả thân tâm
Mong cho tất cả chúng sanh9 không hiểm nguy, thù hận
Tâm trí hết muộn phiền
Khổ thân không còn nữa
An lạc cả thân tâm

*CHÚ THÍCH:

1 Mong cho tôi: Ghi nhớ hình ảnh của mình trong tâm cùng với lời nguyện cầu. Thiền Tâm Từ được thực hiện trước hoặc sau khi thực hành thiền Tứ Niệm Xứ. Hành giả ngồi khoanh chân trong tư thế bán già hoặc kiết già, lưng thẳng, mắt nhắm, niệm các câu trên trong tâm.

2 Hiểm nguy: Là những tai họa không mong muốn, đột ngột, bất thình lình, chói buốt, nhói đau như thiên tai hay nhân tai….

3 Thù hận: Là những đối tượng dễ đem lại sự ác tâm.

4 Muộn phiền: Là sự khổ về tâm như lo lắng về quá khứ, hiện tại hay tương lai… 

5 Khổ thân: Là sự khổ về thân như đói khát, nóng lạnh, bệnh tật của thân…

6 An lạc cả thân tâm: Sự vắng mặt lo âu, muộn phiền trên tâm và đau khổ trên thân.    

7 Mong cho thầy/bạn: Hướng tâm từ bi đến vị thầy hay người bạn đạo đã tỏ ra thân ái với mình. Cũng như khi rải tâm từ bi đến cho chính mình, hãy nhìn lâu thật rõ hình ảnh của người thân trong tâm và rải tâm từ bi đến cho người ấy. Ban đầu tránh rải tâm từ đến người khác giới tính vì dễ khởi lên tham dục, đến người đã chết vì khó đạt được kết quả.

8 Mong cho các bạn: Tâm từ được mở rộng tới một nhóm bằng cách nhìn tâm

ảnh của một nhóm người đang bị hiểm nguy, thù hận, phiền muộn, lo âu,bệnh tật…

9Mong cho tất cả chúng sanh: Tâm từ được mở rộng khắp tới tất cả chúng sinh bằng cách hướng tới nỗi khổ chung của mọi chúng sanh là hiểm nguy, thù hận, khổ thân, tâm ưu phiền. Nhờ đó tâm bình đẳng sinh lên hòa chung với tâm từ đã có mặt sau khi rải tới một nhóm người. Tâm từ được rải đồng đều đến tất cả các bằng hữu, các người đau khổ, các người mà mình dửng dưng, các người gây khó khăn cho mình, và tất cả chúng sanh khắp mọi nơi.

*Từ đem lại sự an lạc, lắng dịu sự ác tâm. Bi làm giảm bớt đau khổ, và triệt tiêu sự tàn bạo. Hỉ là vui mừng trước sự thành công của người khác, tiêu tan sự chán ghét. Xả là thản nhiên với hữu tình, dẫn đến trạng thái không còn ưa và ghét

(Tuniemxu.org sưu tầm và biên soạn)

Thiền Rải Tâm Từ

Mời xem thêm: Thiền Tha Thứ

Visits: 19465