image1 13

Thiền là gì?

image1 13
THIỀN LÀ GÌ?

Một người đến gặp thiền sư và hỏi: Thưa ngài, thiền là gì?

Thiền sư cúi xuống đất lấy que vạch một đường trên mặt đất và hỏi lại người đó: Ông có hiểu không ?

Người đó lắc đầu nói: Con không hiểu.

Thiền sư từ bi hỏi tiếp: Đường vạch đó dài hay ngắn ?

Người đó liền nói: Con hiểu rồi.

Thiền sư gật đầu nói: Đó là thiền.

Còn bạn? Bạn có hiểu điều thiền sư chỉ dạy không?

(Sưu tầm)

Visits: 3731