buddha birthday 01_compressed

Ý Nghĩa Đêm Rằm Tháng Tư

Ý Nghĩa Đêm Rằm Tháng Tư Tỳ khưu Hộ Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) MỤC LỤC 1- Đức Bồ Tát Thái tử Siddhattha đản sinh kiếp chót 10 pháp hạnh ba-la-mật 30 pháp hạnh ba-la-mật Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có 3 hạng Giải thích 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp 4 a-tăng-kỳ 100 ngàn đại kiếp Thỉnh Đức Bồ […]

Read more