Ý Nghĩa Chữ THẤY Và BIẾT

Ý nghĩa chữ ‘thấy’ và ‘biết’ được đức Phật nói trong kinh này, nó không mang ý nghĩa bình thường mà chúng ta thường dùng hằng ngày.  Khái niệm ‘thấy’ và ‘biết’ ở đây tương đồng ý nghĩa của từ ‘Như thật tuệ tri’(1) được đức Phật thường dùng trong thánh điển Nikàya hay trong A-hàm, có nghĩa là cái thấy và biết đúng như […]

Read more