Ý nghĩa bánh xe chuyển pháp luân

Ý nghĩa bánh xe chuyển pháp luân

Ý nghĩa bánh xe chuyển pháp luân Nhìn phù hiệu bánh xe có 12 căm, có người nói, đó là bánh xe luân hồi. Họ giải thích 12 căm là tượng trưng cho Thập nhị nhân duyên.  Có người lại nói, đó là bánh xe Chuyển pháp luân. Xin hỏi: Qua 2 điều nói trên, không biết điều nào đúng? Nếu bảo […]

Read more