Đừng Làm Một Vị Phật

Đừng là cái gì!. Đừng là cái gì cả!. Làm một vị Phật là một gánh nặng. Làm một vị Phật Duyên Giác là một gánh nặng. Đừng cầu được thành cái gì. Tôi là ngài A. Tôi là sư thượng tọa. Đó là khổ, cầu muốn là khổ, tin rằng ta thành một ai đó là khổ. “Ngài A”, […]

Read more

CHỮA BỆNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP TỨ VÔ LƯỢNG TÂM

CHỮA BỆNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP TỨ VÔ LƯỢNG TÂM Đường Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang dịch Pháp Bảo sưu tập  – Tịnh xá Giác Minh TỨ VÔ LƯỢNG TÂM Mở đề  Trong nguồn máy phức tạp của con người, có cái TÂM là vô cùng dũng mạnh. Tâm chứa đựng một kho tàng đức hạnh và một hầm tật […]

Read more