Nghề nào nghiệp đó

Tỳ Kheo Giác Đẳng Cuộc sống của chúng ta ở mỗi người có những liên hệ mà theo ca dao tục ngữ gọi là “giây mơ rễ má”, nghĩa là có những sợi giây chằng chịt liên hệ giữa quá khứ, hiện tại, vị lai trong cái nhìn, hành động, cảnh giới và kết quả. Và nói một cách khác […]

Read more