Về một bức tranh của Phật Thích Ca

Về một bức tranh của Phật Thích Ca

Lời Ban Biên Tập (thuvienhoasen.org: Để trả lời nghi vấn của một số độc gỉa TVHS về một bức tranh đen trắng vẽ Đức Phật Thích Ca khi Ngài còn tại thế (khoảng năm 41 tuổi) do một đệ tử của Ngài là Phú Lâu Na (Purna) vẽ, chúng tôi đã liên lạc với tác giả quyển sách Mùi Hương […]

Read more