Hạnh tuỳ hỷ

Tùy hỷ là vui với niềm vui của người khác. Khi thấy người khác thành công hay làm được việc gì đó mang tại tiếng tăm, lợi lộc, được nhiều người ngợi khen, biết đến; ta chung vui thật sự với niềm vui đó của họ. Sỡ dĩ Đức Phật nói người tùy hỷ với người bố thí, cả hai […]

Read more