TỨ DIỆU ĐẾ

TỨ DIỆU ĐẾ Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Bārānasī, tại Isipatana, chỗ Vườn Nai. Tại đấy, Thế Tôn bảo chúng năm Tỷ-kheo: —Có hai cực đoan này, này các Tỷ-kheo, một người xuất gia không nên thực hành theo. Thế nào là hai? Một là đắm say trong các dục (kàmesu), hạ liệt, đê tiện, […]

Read more

Tứ Thánh Đế trong giáo pháp của Đức Phật

Tỳ kheo Hộ Pháp Tứ Thánh Đế là chân lý của chư bậc Thánh, là nền tảng căn bản, là pháp cốt lõi, trọng yếu trong giáo pháp của Chư Phật thời quá khứ, Đức Phật thời hiện tại và Chư Phật thời vị lai. Tứ Thánh Đế đó là: 1- Khổ Thánh Đế đó là ngũ uẩn chấp thủ, […]

Read more