tu nhu y tuc 5

Tứ Như Ý Túc (Tứ Thần Túc)

Trong Tương Ưng Bộ Kinh có nguyên phẩm Tương Ưng Như Ý Túc. Đây là những lời do Đức Phật trực tiếp giảng dạy lý thuyết, thực hành, kết quả hay thành tựu của Tứ Như Ý Túc mà phần lớn là những thành tựu về thần thông của Phật giáo trên con đường đi đến Niết Bàn. Tứ Như […]

Read more