TU TẬP TƯ BI HỶ XẢ

TỪ (METTÀ) Những đề mục Thiền kế tiếp các tùy niệm là 4 Phạm trú, tức Từ, Bi, Hỉ và Xả. Trước hết hãy nói về Từ. Một hành giả muốn tu tập đề mục thiền nầy trước hết phải trừ khử những chướng ngại và học kỹ về nó bằng cách quán sát những nguy hiểm của sân hận […]

Read more

Những Thánh Địa Phật Giáo tại Ấn Độ

Những Thánh Địa Phật Giáo tại Ấn Độ Nguyên bản: Buddhist Shrines In India Thích nữ Minh Tâm dịch Lời mở đầu: Kính bạch chư Tôn Đức, Con xin đê đầu đãnh lễ cảm niệm công đức chỉ dạy của chư Tôn Đức và nguyện cố gắng tu học hơn nữa để báo đáp hồng ân Chư Phật Tổ và công […]

Read more