Chỉ trong một chớp mắt

Trong kinh kể, có lần một thanh niên Bà la môn đến thăm Phật. Gặp anh, Phật hỏi thầy anh dạy các anh tu tập chuyển hóa khổ đau như thế nào. Người thanh niên đáp, “Thầy tôi dạy thực tập làm sao để mắt đừng thấy sắc, tai đừng nghe tiếng… thì ta sẽ không còn khổ đau.” Phật nói, nếu vậy thì hóa ra những […]

Read more