Những Thánh Địa Phật Giáo tại Ấn Độ

Những Thánh Địa Phật Giáo tại Ấn Độ Nguyên bản: Buddhist Shrines In India Thích nữ Minh Tâm dịch Lời mở đầu: Kính bạch chư Tôn Đức, Con xin đê đầu đãnh lễ cảm niệm công đức chỉ dạy của chư Tôn Đức và nguyện cố gắng tu học hơn nữa để báo đáp hồng ân Chư Phật Tổ và công […]

Read more

Ngài Cấp Cô Độc Cúng Dường

Trong khi Đức Thế Tôn ở tại thành Vương-xá thì Cấp-cô Độc (Anathapindika), một trưởng giả giàu có, từ Xá-vệ (Cravasti) đến. Cấp-cô Độc là một tín đồ sùng đạo. Khi được tin Đức Thế Tôn trú tại rừng Trúc-lâm, ông nóng lòng muốn đếp gặp Ngài. Cấp-cô Độc lên đường vào một buổi sáng, và khi ông vào rừng […]

Read more