tho la kho 4

Thực hành Thọ quán niệm xứ để thấy thọ lạc cũng là Khổ

Pháp hành Thọ quán niệm xứ cho thấy cảm thọ ba thọ là thọ khổ, thọ lạc và thọ trung tính (không khổ không lạc) trên cả hai loại đối tượng là vật chất (cảnh) và tinh thần (tâm). Thọ thọ khổ thấy khổ là đương nhiên. Nhưng thọ lạc để thấy khổ thì chỉ có những hành giả có […]

Read more