Thiền mua sắm

Thiền mua sắm

Thiền sư Nhất Hạnh thường nói đến thiền mua sắm (shopping meditation) bằng việc hướng dẫn các thiền sinh mới vào tu tập ở Làng Mai đi đến các cửa hàng mua sắm qua đó để dạy thiền sinh sự chánh niệm trong lúc mua sắm. Việc đi mua sắm có thể mua mà cũng có thể không mua gì. […]

Read more