Thiền là gì?

THIỀN LÀ GÌ? Một người đến gặp thiền sư và hỏi: Thưa ngài, thiền là gì? Thiền sư cúi xuống đất lấy que vạch một đường trên mặt đất và hỏi lại người đó: Ông có hiểu không ? Người đó lắc đầu nói: Con không hiểu. Thiền sư từ bi hỏi tiếp: Đường vạch đó dài hay ngắn ? […]

Read more