ngồi thiền 3

Thế ngồi hoa sen dưới ánh sáng khoa học

“ Các vị Tỳ kheo thường đến những nơi vắng vẻ, dưới gốc cây hoặc trong nhà vắng để kiết già phu tọa, chánh thân nhiếp niệm điều hòa hơi thở, quán niệm tư duy”. Trường Bộ Đại Niệm Xứ kinh (Mahasatipatthana Sutta) Thiền là một nét đặc sắc của truyền thống văn hóa Phật giáo. Nói chung , Thiền […]

Read more