Thế nào là Người ?

Thế nào là Người ?

251- Chia Người (Puggala-bheda). V- Thế nào là Người? Ð- Người là chúng sanh, loài hữu tình, loại có Tâm thức. Người có 12 hạng: 1) Người Khổ. 2) Người Lạc. 3) Người Nhị Nhân. 4) Người Tam Nhân. 5) Người Sơ Ðạo. 6) Người Nhị Ðạo. 7) Người Tam Ðạo. 8) Người Tứ Ðạo. 9) Người Sơ Quả. 10) […]

Read more