Thế nào là Nghiệp?

Thế nào là Nghiệp ?

265- Nghiệp (Kamma). V- Thế nào là Nghiệp? Ð- Nghiệp là hành vi tạo tác, hành động, dù Thiện hay Bất Thiện. Nghiệp được chia ra thành 3 phần: – Thời gian thành tựu của Nghiệp. – Mãnh lực của Nghiệp. – Công năng của Nghiệp. 266- Thời Gian Thành Tựu Của Nghiệp. V- Thế nào là thờigian thành tựu […]

Read more