Thế nào là cõi

Thế nào là cõi ?

261- Cõi (Bhūmi) (*). V- Thế nào là cõi? Ð- Cõi là nơi chúng sanh nương, loài hữu tình ở Cõi có 3: 1) Cõi Dục Giới. 2) Cõi Sắc Giới. 3) Cõi Vô Sắc Giới. (*) Chỗ nương để sinh và trú gọi là Cõi (Bhavanti sattā cithāti: Bhūmi). 262- Cõi Dục Giới (Kāmāvacabhūmi) (*). V- Thế nào là Cõi Dục […]

Read more