Quan điểm của Đức Phật về sự thành đạt

Tỳ Kheo Tiến Sĩ Basnagoda Rahula Nghèo khó khiến chúng sanh khổ đau Vì nghèo, họ phải mang nợ. Hoàn cảnh này khiến đời sống họ tụt hậu.[1] Tăng Chi Bộ Kinh Quan điểm của Đức Phật về sự phát đạt, sung túc được coi là một trong những khía cạnh thường bị hiểu lầm nhất trong giáo lý của […]

Read more