Iddhikatha – Giảng về thần thông

Điều gì là thần thông (iddhi)? Thần thông có bao nhiêu loại? có bao nhiêu lãnh vực? có bao nhiêu cơ sở? có bao nhiêu căn bản? có bao nhiêu cội nguồn? Điều gì là thần thông? – Theo ý nghĩa thành tựu là thần thông. Thần thông có bao nhiêu loại? – Thần thông có mười loại. Thần thông có bao nhiêu […]

Read more