Kinh Tham Sân Si (Tương Ưng Bộ)

Hòa thượng Thích Thiện ChâuI. Giới Thiệu Bài Kinh nầy được trích trong Tương Ưng Bộ kinh (Samyutta-nikaya), tập I, trang 70 (Pali Text Society). Nội dung Kinh thuyết minh ba pháp: Tham: ưa muốn, ham mê, đắm say, thích thú, cố giữ, keo kiết, ưng được thỏa mãn, mong được khoái lạc, danh vọng,… Sân: chán ghét, giận dữ, […]

Read more