tam_phap_the_gian

Tám Pháp thế gian (Atthalokadhamma) – Những Thăng Trầm Của Ðời Sống

Giới thiệu: Nguyên tác quyển sách nhỏ này, tựa đề “The Eight Worldly Conditions”, được Ðại Ðức Nàrada Mahà Thera soạn thảo vào năm 1970, trước khi Ngài lâm trọng bệnh tại Việt Nam. Bản dịch được được xuất bản lần đầu tiên vào dịp Lễ Phật Ðản 2516/1972, và từ đó được tái bản nhiều lần, ở Việt Nam […]

Read more