Phẩm Khó Sử Dụng

  1-10 Tâm Không Tu Tập   1.- Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại khó sử dụng, này các Tỷ-kheo, như tâm không được tu tập. Tâm không được tu tập, này các Tỷ-kheo, khó sử dụng.   2. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại dễ sử dụng, này các […]

Read more