tái sinh và đầu thai

Tái sinh và đầu thai

1. Sự Khác Nhau Giữa Tái Sinh & Đầu Thai Mọi tôn giáo đều tin rằng có sự sống sau khi chết, tức có kiếp sau của một ‘linh hồn’ thật sự. Học thuyết Phật giáo nên được phân biệt trong ý nghĩa ‘chuyển kiếp’ hay ‘đầu thai kiếp sau’ theo ý nghĩa có ‘linh hồn’ thường hằng dịch chuyển […]

Read more