Tại sao tôi đi tu ?! (sư Bửu Chánh)

Tôi chọn làm Tỳ Khưu Dhammesaka lược dịch từ “Verses of Arahant Ratthapala”, Trung Bộ Kinh, Kinh 82 – Kinh Ratthapala Ðây là  tóm lược lại cuộc đối thoại giữa Ngài và vua Koravya để nói lên lý do tại sao Ðại Ðức trở thành Tỳ kheo Tôi đã thấy biết bao là vua chúa Chưa bao giờ an phận […]

Read more