kinh pháp môn căn bản 1

Sơ đồ tóm tắt kinh Pháp Môn Căn Bản

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya 1. Kinh Pháp Môn Căn Bản (Mùlapariyàya sutta) Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại (tụ lạc) Ukkattha, trong rừng Subhaga (rừng Hạnh phúc), dưới gốc cây Sa-la vương. Tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo!”. – “Bạch Thế Tôn”, những […]

Read more