Phẩm Sắc

1. Tôi nghe như vầy.: Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, rừng Jetavana, tại khu vườn ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: – Này các Tỷ-kheo! – Thưa vâng, bạch Thế Tôn! Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: – Ta không thấy một sắc nào khác, này các Tỷ-kheo, xâm […]

Read more