CHỮA BỆNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP TỨ VÔ LƯỢNG TÂM

CHỮA BỆNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP TỨ VÔ LƯỢNG TÂM Đường Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang dịch Pháp Bảo sưu tập  – Tịnh xá Giác Minh TỨ VÔ LƯỢNG TÂM Mở đề  Trong nguồn máy phức tạp của con người, có cái TÂM là vô cùng dũng mạnh. Tâm chứa đựng một kho tàng đức hạnh và một hầm tật […]

Read more