Phuoc va loc

Phước và Lộc

Phước và Lộc Có vị quan đến gặp thiền sư Mã Tổ hỏi: – Ăn thịt uống rượu là nên hay không nên ? Ngài Mã Tổ đáp:  – Ăn thịt uống rượu là lộc của ông, không ăn thịt, không uống rượu là phước của ông. (sưu tầm) Lời bàn (thayvabiet) Có phước thì mới có lộc. Phước là nhân […]

Read more