phap cao va phap thap

Pháp cao và pháp thấp

Hỏi: Có pháp cao và pháp thấp không? Đáp: Có câu nói: “Khi mê thì người chạy theo pháp. Khi ngộ thì pháp chạy theo người”. Khi mê thì chạy đông chạy tây, khi ngộ thì thấy hơi thở của chính mình là cánh cửa giải thoát. Hỏi: Làm thế nào để tìm được vị thầy ngộ đạo.? Đáp: Kinh […]

Read more