Phân loại Tuệ

Phân loại Tuệ

Ðịnh được mô tả dưới đề mục Tâm trong bài kệ: Người trú giới có trí Tu tập tâm và tuệ (Ch. I, đ. 1) Và tâm đó đã được tu tập trong mọi khía cạnh bởi vị tỷ kheo đã tu tập đến mức phát huy định lực đưa tới thần thông (Ch. XII-XIII). Nhưng tiếp theo đó, vị ấy cần […]

Read more