noi nhieu hay noi it 3

”Nói nhiều chánh niệm hay nói ít tâm loạn ?!”

”Nói nhiều chánh niệm hay nói ít tâm loạn ?!” Câu nói này có vẻ rất vô lý với người đang học thiền minh sát tuệ. Đúng như vậy. Khi học thiền minh sát, mọi người sẽ được học câu: “Càng nói nhiều càng phiền não. Càng phiền não càng nói nhiều”. Sự vận hành của thân và tâm đều […]

Read more