Những quả của bất thiện nghiệp mà Đức Phật phải thọ lãnh trong kiếp cuối cùng

Những quả của bất thiện nghiệp mà Đức Phật phải thọ lãnh trong kiếp cuối cùng

QUẢ CỦA NGHIỆP (KAMMAPHALA) -ooOoo- Nghiệp có hai loại: thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Thiện nghiệp thì cho quả tốt: thân an lạc, tâm an lạc, bất thiện nghiệp thì cho quả xấu: khổ thân, khổ tâm. Ðối với Ðức Bồ Tát Siddhattha đã tạo đầy đủ thiện nghiệp: ba mươi pháp hạnh ba la mật, nên cho quả […]

Read more