Những người hành thiền có thể biết cho bản thân mình như thế nào?

Hỏi: Những người hành thiền có thể biết cho bản thân mình như thế nào? Đáp: Do sự thay đổi diễn ra trong cuộc sống của họ. Người đã thực sự kinh nghiệm Niết bàn trở nên thánh thiện và tâm trí rất trong sạch. Họ không còn phạm vào ngũ giới căn bản dù bằng bất cứ hình thức […]

Read more