Quả ngã mạn

Sư không ăn chay. Một tín đồ không phục nên không chịu đảnh lễ. Sư nói: – Chỉ mới một bụng rau cải mà đã ngã mạn như thế, huống nữa đắc quả thì ngã mạn biết chừng nào. Lời góp ý Pháp môn tu nào cũng chỉ là phương tiện, có giá trị như phương thuốc chữa bệnh, ai […]

Read more