Minh Sát Tu Tập dưới hướng dẫn của thiền sư Achaan Naeb

(Phần thẩm vấn ghi băng này phần lớn rút ra từ những cuộc gặp riêng các vị sư hoặc cư sĩ đến hành thiền tại Thiền Viện Boonkanjanaram). NỘI DUNG: A: Achaan Naeb; T: Thiền sinh. (Thiền sinh thứ nhất là một vị sư đã hành thiền ở đây được khoảng một tháng) A: [1] – Sư biết sắc ngồi, sắc đi bằng cách nào? […]

Read more