Kinh yêu mình thì đừng hại người

I – Giới thiệu Bài Kinh nầy thuộc phẩm Trưởng lão Sona trong Udâna, 1 trong 15 quyển của tiểu bộ kinh (Khuđakanikâya); Pâli Text Society, London 1948, tr. 47. Nội dung bài kinh ngắn nầy thật là giản dị. Ý thứ nhất là sự xác định của hai vợ chồng vua Pasenadi-Mallikâ: đối với người thường thì không ai […]

Read more