Kinh Sợ khổ

Giới Thiệu Bản kinh này rút ra từ Phật tự thuyết kinh (Udâna – trang 51, Pâli Text Society), một trong 15 quyển và bộ thuộc “Tiểu bộ kinh” (Khuđaka Nikâya). HT Minh Châu đã dịch đầy đủ và Tu thư Phật học Vạn Hạnh đã ấn hành năm 1978. Ngoài ra còn có bản dịch chữ Anh của F.L.Woodward […]

Read more