hiểu biết về điểm xúc chạm

HIỂU BIẾT ĐIỂM XÚC CHẠM VÀ CẢM GIÁC TOÀN THÂN TRONG THIỀN TỨ NIỆM XỨ

Trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật đã dạy: Thở vào/ra tôi biết thở vào/ra —> điểm xúc chạm Thở ra dài/ngắn tôi biết thở ra dài/ngắn —> điểm xúc chạm Thở vào dài/ngắn tôi biết thở vao dài/ngắn —> điểm xúc chạm Cảm giác toàn thân tôi thở vào/ra —>toàn thân An tịnh toàn thân tôi thở vào/ra —> […]

Read more