Hạnh phúc

Có một người đàn ông muốn hạnh phúc nên viết lên bảng dòng chữ: Tôi muốn hạnh phúc. Một nhà sư đi ngang qua thấy vậy bèn xóa đi chữ: Tôi. Nhà sư bảo: ” Hãy bỏ cái tôi đi “. Rồi nhà sư lại xóa tiếp chữ Muốn và bảo: ” Hãy bỏ tham muốn đi ! Và bây […]

Read more

Hạnh phúc chân thật là gì?

Ông Allen Wallace là một học giả và cũng là một nhà Phật học Hoa kỳ nổi tiếng. Ông đang điều hành những chương trình dài hạn tại Santa Barbara Institute và đại học UCLA, nghiên cứu về sự liên hệ giữa thiền tập và hạnh phúc. Trong bài này ông chia sẻ và giới thiệu về quyển sách mới của mình có […]

Read more

Tu Pháp và Tu Thiền

Giới thiệu: Trưởng lão Ðại Thuần-đà (Maha-Cunda) khuyên hai nhóm Tỳ kheo — một nhóm chuyên tu Pháp và một nhóm chuyên tu Thiền — không nên chống báng, khinh chê nhau, mà phải biết tán thán và tôn kính lẫn nhau, bởi vì pháp hành nào, nếu chứng đạt rốt ráo, cũng đều đem lại lợi ích, hạnh phúc và […]

Read more