nên làm và không nên làm

Những gì hành giả nên làm và không nên làm

Bài Pháp thoại mà tôi sẽ trình bày ngày hôm nay là về “ Những điều hành giả nên làm và không nên làm” .  Mục đích của việc thực hành Vipassana là để đạt được Giải thoát Níp –bàn.  Để đạt được tuệ Minh sát (Vipassana nana) và quả vị Tu –đà – hoàn (Sotapanna), hành giả phải hết […]

Read more